X
تبلیغات
زولا

دانلود پایان نامه های روانشناسی

دانلود پایان نامه های روانشناسی بالینی عمومی ارشد و کارشناسی - دانلود متن کامل -پایان نامه های جدید رشته روانشناسی

پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی و تمایل به طلاق با کنترل سر سختی روان‌شناختی

دانشگاه هرمزگان

واحدپردیس قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده

عنوان:

بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی و تمایل به طلاق با کنترل سر سختی روان‌شناختی بین زنان، دارای شوهر مبتلا به اختلال مصرف مواد

استاد راهنما:

دکتر اقبال زارعی

 استاد مشاور :

دکتر حسین زینلی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی و تمایل به طلاق با کنترل سر سختی روان‌شناختی بین زنان، دارای شوهر مبتلا به اختلال مصرف مواد انجام شد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی (از نوع علی – مقایسه ای) بود. جامعه این پژوهش شامل دو گروه زنان متقاضی طلاق که دارای شوهر مبتلا به اختلال مصرف مواد مراجعه کننده به دفاتر شورای حل اختلاف و دادگستری  و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک دارای شوهر مبتلا به اختلال مصرف مواد مراجعه کننده به مراکز درمان ترک اعتیاد بودند. از جامعه مورد مطالعه تعداد 120 زن دارای شوهر مبتلا به اختلال مصرف مواد با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد 60 نفر متقاضی طلاق و 60 نفر خواهان ادامه زندگی مشترک بودند. روش مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی بوده است و هم چنین از دو پرسش نامه سبک های دلبستگی هزن و شیور(1987) و پرسش نامه سرسختی اهواز استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه نتایج زیر حاصل شد: بین سبک دلبستگی ایمن در زنان دارای شوهر مبتلا به اختلال های مصرف مواد خواهان ادامه زندگی با زنان دارای شوهر مبتلا به اختلال مصرف متقاضی طلاق تفاوت  معنی دار وجود دارد. بین سبک دلبستگی اجتنابگر در زنان دارای شوهر مبتلا به اختلال های مصرف مواد خواهان ادامه زندگی با زنان دارای شوهر مبتلا به اختلال مصرف متقاضی طلاق تفاوت  معنی دار وجود ندارد. بین سبک دلبستگی دوسوگرا در زنان دارای شوهر مبتلا به اختلال های مصرف مواد خواهان ادامه زندگی با زنان دارای شوهر مبتلا به اختلال مصرف متقاضی طلاق تفاوت وجود ندارد. بین سرسختی روان شناختی در زنان دارای شوهر مبتلا به اختلال های مصرف مواد خواهان ادامه زندگی با زنان دارای شوهر مبتلا به اختلال مصرف متقاضی طلاق تفاوت وجود دارد. بین سبک دلبستگی ایمن و کنترل سرسختی روان شناختی در زنان دارای شوهر مبتلا به اختلال های مصرف مواد خواهان ادامه زندگی با زنان دارای شوهر به اختلال مصرف مواد متقاضی طلاق رابطه  معنی دار وجود ندارد. بین سرسختی روان شناختی در سبک های دلبستگی زنان دارای شوهر مبتلا به اختلال های مصرف مواد خواهان ادامه زندگی با زنان دارای شوهر مبتلا به اختلال مصرف متقاضی طلاق تفاوت وجود ندارد.

کلیدواژه:

سبک های دلبستگی، تمایل به طلاق، سر سختی روان‌شناختی، اختلال مصرف مواد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول طرح تحقیق

1-1- مقدمه                                                                                                     2

1-2- بیان مساله                                                                                                         3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                                       5

1-4- اهداف تحقیق                                                                                           7

1-4-1-هدف کلی                                                                                             7

1-4-2- اهداف جزئی                                                                                        7

1-5- سوال ها تحقیق                                                                                          7

1-6- فرضیه های تحقیق                                                                                               8

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی                                                                              8

1-7-1-تعاریف مفهومی                                                                                                8

1-7-2- تعاریف عملیاتی                                                                                     9

فصل دوم پیشینه ی تحقیق

2-1- پیشینه ی نظری                                                                                         11

2-2- پیشینه پژوهشی                                                                                         50

2-2-1- پیشینه داخلی                                                                                        50

2-2-2- پیشینه خارجی                                                                                       53

فصل سوم روش تحقیق

3-1-مقدمه                                                                                                      59

3-2- روش انجام تحقیق                                                                                               59

3-3-جامعه آماری                                                                                             59

3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری                                                                     60

3-5- ابزار اندازه گیری اطلاعات                                                                                       60

3-6- روش اجرای پژوهش                                                                                  62

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                       63

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه                                                                                                     65

4-2- آمار توصیفی                                                                                            66

4-3-آمار استنباطی                                                                                           69

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه                                                                                                     75

5-2- بحث و نتیجه گیری                                                                                    75

5-3- محدودیت ها                                                                                            77

5-4- پیشنهادها                                                                                                          78

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی                                                                              78

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی                                                                               79

منابع فارسی                                                                                                     80

منابع انگلیسی                                                                                                   83

پرسش نامه                                                                                                      85

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 12:32 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه بررسی نقش تجربه خشونت دوران کودکی در الگو‏های رفتاری خشونت

دانشگاه هرمزگان

واحدپردیس قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده

عنوان:

بررسی نقش تجربه خشونت دوران کودکی در الگو‏های رفتاری خشونت و سازگاری در دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان

استاد راهنما:

دکتر مریم صادقی فرد

استاد مشاور:

دکتر حسین زینلی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تجربه خشونت دوران کودکی در الگو‏های رفتاری خشونت و سازگاری در دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان می‏باشد. از بین جامعه آماری ذکر شده تعداد 270 نفر(135 زن و 135 مرد) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران بوده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‏‏های سازگاری زناشویی، خشونت و اطلاعات فردی بوده است. تجربه خشونت نیز با تهیه پرسش هایی مربوط به دوران کودکی اندازه گیری شد. پرسشنامه‏ها با استفاده از نرم افزار SPSS-19 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین  تجربه خشونت دوران کودکی و الگو‏های رفتاری زناشویی خشونت با F = 35.661  در سطح 0.01>P رابطه وجود دارد. بین  تجربه خشونت دوران کودکی و الگو‏های رفتاری زناشویی سازگاری با F = 4.161  در سطح pP رابطه وجود دارد. بین تجربه خشونت دوران کودکی و خشونت جسمانی دانشجویان با F = 20.005  در سطح 0.01>P رابطه وجود دارد. بین تجربه خشونت دوران کودکی و خشونت جسمانی دانشجویان با F = 19.256  در سطح 0.01>P رابطه وجود دارد. بین تجربه خشونت دوران کودکی و خشونت جنسی دانشجویان با F = 7.896  در سطح 0.01>P رابطه وجود دارد. به طور کلی می توان گفت تجربه خشونت دوران کودکی نقش به سزایی در الگو‏های رفتاری خشونت و سازگاری دانشجویان دارد.

کلیدواژه:

تجربه خشونت، الگوی رفتاری خشونت و الگوی رفتاری سازگاری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه:                                                                                          2

1-2- بیان مساله:                                                                                     3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:                                                             4

1-4- اهداف تحقیق:                                                                                 6

1-4-1-هدف کلی:                                                                                  6

1-4-2- اهداف جزئی:                                                                              6

1-5- فرضیه‏‏های تحقیق:                                                                   6

1-6 تعاریف متغیر‏ها                                                                        7

1-6- تعاریف مفهومی                                                              7

1-6-2- تعاریف عملیاتی:                                                                          7

فصل دوم پیشینه‏ی تحقیق

2-1- پیشینه نظری                                                                                   10

2-2- پیشینه پژوهشی                                                                               30

2-2-1- پژوهش‏های انجام شده در خارج از کشور                                           30

2-2-2- پژوهش‏‏های انجام شده در ایران                                                       33

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه:                                                                                                   36

1-3 روش انجام تحقیق                                                                           36

2-3 قلمرو تحقیق                                                                    36

2-3-1 دوره زمانی تحقیق                                                                         36

2-3-2 مکان تحقیق                                                                                 37

2-3-3 جامعه آماری                                                                               37

2-3-5 نمونه آماری                                                                                37

3-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات                                                             37

4-3 ابزار گرداوری اطلاعات                                                                      38

5-4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                             39

فصل چهارم: یافته های پژوهشی

4-1- مقدمه                                                                                         41

4-2- آمار توصیفی                                                                                 42

4-3- آمار استنباطی : فرضیه ها                                                                 50

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه:                                                                                          64

2-5 بحث و نتیجه گیری                                                                                     64

5-3- محدودیت‏‏های پژوهش                                                                       68

5-5- پیشنهادها                                                                                               68

5-5-1- پیشنهاد‏های پژوهشی                                                                    68

5-5-2- پیشنهاد‏های کاربردی                                                                    69

منابع                                                                                                    70

پیوست(پرسشنامه)                                                                                   75

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 12:25 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی

دانشگاه هرمزگان

پردیس دانشگاهی قشم

گروه مشاوره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده

عنوان :

بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی و شاخص های بهزیستی در دانشجویان دانشگاه هرمزگان

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر اقبال زارعی

استاد ( اساتید ) مشاور :

جناب آقای دکتر حسین زینلی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف تحقیق، بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی برای استقلال، شایستگی و وابستگی و هم چنین شاخص های بهزیستی در دانشجویان دانشگاه هرمزگان بود. طرح تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که داده ها به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر ورودی جدید در مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان در سال تحصیلی 91-90 بودند که با استفاده از روش نمونه گیریتصادفی طبقه­ای با انتساب مساوی در نهایت تعداد 221نفر دانشجوی دختر و 202 نفر دانشجوی پسر در نهایت پرسشنامه ها را تکمیل کردند. از مقیاس ادراکات ازحمایت استقلالی والدین برای دانشجویان دانشگاه (گرونلیک، دسی و ریان، 1997)، نیازهای پایه ای روان شناختی (گاواردیا، دسی و ریان،2000)، مقیاس سرزندگی ذهنی رایان و فردریک (1997) و هم چنین مقیاس عاطفه مثبت و منفی واتسون و همکاران (1988) استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که حمایت استقلال طلبانه پدر و مادر با نیاز برای استقلال و شایستگی ارتباط مثبت داشت، هم چنین حمایت مادر با وابستگی ارتباط منفی داشت.  هم چنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که حمایت پدر و مادر به طور مثبت و معناداری با سرزندگی ذهنی ارتباط داشتند. حمایت پدر و مادر ارتباط منفی و معناداری با عاطفه منفی داشت. حمایت مادر هم چنین ارتباط معناداری با عاطفه مثبت داشت. نتایج رگرسیون گام به به گام نشان داد که حمایت پدر( 44/0 = β) و مادر( 26/0 = β) ، به ترتیب، به طور مثبت و معناداری (001/0 =  ( Pاحساس شایستگی را پیش بینی کردند. هم چنین حمایت پدر(74/0 = β; 001/0 = P  ) تبیین کننده مثبت احساس استقلال بود. هم چنین حمایت مادر(48/0 = β;001/0- = P  ) تبیین کننده منفی احساس وابستگی بود. نتایج هم چنین نشان داد که حمایت مادر( 45/0 = β)  و پدر( 32/0 = β)  ، به ترتیب، شاخص های پیشگو کننده سرزندگی ذهنی بودند(001/0 ) = P نتایج این آزمون هم چنین نشان داد که حمایت مادر( 54/0- = β)و پدر( 17/0- = β)، به ترتیب، به صورت منفی و معناداری تبیین کننده عاطفه منفی بودند. هم چنین حمایت مادر(35/0 = β;001/0 = P  )به طور مثبت و معناداری عاطفه مثبت را پیش بینی کرد. نتایج تحقیق حاضر نقش حمایت استقلالطلبانه والدین را در رابطه با ارضای نیازهای اساسی و هم چنین شاخص های بهزیستی دانشجویان مورد تأکید قرار می دهد. ملزومات این تحقیق می تواند برای روان شناسان شخصیت و هم چنین مشاورین در امر خانواده کاربردی و قابل بحث باشد.

 • کلید واژه : حمایت استقلال طلبانه والدین ، نیازهای اساسی روان شناختی ، عواطف مثبت و منفی ، سرزندگی ذهنی
 • فهرست مطالب
  عنوانصفحه
  *فصل اول ( طرح پژوهش ) 
  1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………..2
  1-2 بیان مسأله ………………………………………………………………………………..3
  1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش …………………………………………………7
  1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………10
  1-4-1 هدف کلی ……………………………………………………………………………..10
  1-4-2 اهداف اختصاصی ……………………………………………………………….10
  1-5 فرضیه های پژوهش. ………………………………………………………………10
  1-5-1 فرضیه کلی …………………………………………………………………..10
  1-5-2 فرضیات جزئی ……………………………………………………………………………………………………..11
  1-6 تعاریف واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………..11
  1-6-1 تعاریف مفهومی ………………………………………………………………….11
  1-6-2 تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………….12
  *فصل دوم : پیشینه ی پژوهش 
  2-1 مقدمه ………………………………………………………………..14
  2-2 بخش اول : مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………14
  2-2-1 استقلال …………………..14
  2-2-2 حمایت استقلال طلبانه ……………………………………….15
  2-2-3- حمایت استقلال طلبانه والدین …………………………………………17
  2-2-4 نظریه خودمختاری ………….18
  2-2-4-1 پیوستار خودمختاری ………………………………………………..18
  2-2-5 نظریه نیازهای پایه ای ……………………………………………………………..20
  2-2-5-1 استقلال ……………………………………………..20
  2-2-5-2 شایستگی ………………………………………………………………………………………22
  2-2-5-3 وابستگی 25
  2-2-6 بهزیستی روان شناختی……………………………………………………..27
  2-3 بخش دوم : پیشینه پژوهش ..33
  2-3-1 پژوهش های انجام شده در داخل …………………………..33
  2-3-2 پژوهش های انجام شده در خارج …………………………………..

  *فصل سوم : روش پژوهش

  34
  3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………….38
  فهرست مطالب

  عنوان

   

  صفحه

  3-2 جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………….38
  3-3 ابزارهای پژوهش

  3-3-1مقیاس ادراکات از حمایت استقلالی والدین………………………………………

  3-3-2ابزار گاوردیا،دسی و ریان…………………………………………………………………………..

  3-3-3مقیاس سرزندگی و عواطف…………………………………………………

  38

  39

  39

  39

  3-4 نحوه جمع آوری اطلاعات …………………………………………………39
  3-5 متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………..

  3-5-1متغیر پیش بین………………………………………………………….

  3-5-2 متغیر ملاک……………………………………………………………………….

  40

  40

  40

  3-6 روش تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………………..40
  *فصل چهارم : یافته های پژوهش

  4-1 مقدمه……………………………………………………………………………….

  4-2 آمار توصیفی…………………………………………………….

  4-3آمار استنباطی………………………………………….

   

  42

  42

  44

  *فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری49
  5-1 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………..48
  5-2 محدودیت های پژوهش …………………………………………………………51
  5-3 پیشنهادات …………………………………………

  5-3-1پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………..

  5-3-2 پیشنهادات کاربردی………………………………………………………..

  52

  53

  53

  *منابع و مأخذ 
  منابع فارسی …………………………………………..55
  منابع غیر فارسی ……55
  *پیوست ها 
  پبوست 1……………………………………………..60
  پیوست 2 ………………………………………………….61
  پیوست 3…………………………………………62
  پیوست 4…………………………………………………………………..63

مقدمه

مفهوم بهزیستی[1] و عوامل مرتبط به آن از دیرباز مورد توجه مطالعات انسانی بوده است و
 دیدگاه ها و نظریات گوناگونی در این زمینه وجود داشته است. علاقه مندی پژوهشی بی­شماری درباره توصیف وضعیت بهزیستی روان شناختی دانشجویان در کشورهای مختلف وجود دارد. در گذشته مطالعات روان شناختی بیشتر بر روی بیماری های روانی تمرکز داشته است و هم چنین بیشتر به درمان توجه کرده است.

به عبارتی  دیگر تعریف سلامت مترادف با فقدان بیماری روانی و علائم مرتبط با آن تلقی می­شده است (سازمان جهانی بهداشت[2]، 1984). از دهه 1980 به بعد در تعریف سلامت تغییر زیادی به وجود آمد. روان شناسی سلامت تنها به جنبه های منفی و رفع آنها توجه ندارد؛ بلکه همان طور که در تعریف سازمان جهانی بهداشت وجود دارد؛ به جنبه های مثبت سلامت و تقویت آن ها نیز توجه دارد؛ بنابراین فردی واجد شرایط سلامت است که از جنبه های اجتماعی، روانی و زیستی در شرایط مطلوبی قرار داشته باشد (بوم[3] و همکاران، 2001). ویژگی مهم روانی که فرد واجد سلامت، می­بایست از آن برخوردار باشد؛ احساس بهزیستی است (مایرز و دینر[4]، 1995).

بهزیستی روان شناختی[5] به طور گسترده ای مورد بررسی و به روشهای مختلفی مفهوم سازی شده است.آن ها هم چنین بهزیستی را احساس مثبت و احساس رضایت مندی عمومی از زندگی 
می دانند که شامل خود و دیگران در حوزه های مختلف خانواده و شغل است.  بهزیستی روان شناختی را برخی از محققان از نظر مؤلفه ها یا فرآیندهای ویژه ای نظیر فرآیندهای عاطفی مفهوم سازی می کنند (روتمن[6] و همکاران، 2003). عده­ای نیز بر فرآیندهای جسمانی تأکید کرده و خاطر نشان می­سازند که بین سلامت جسمانی بالا و کیفیت بالای زندگی، رابطه وجود دارد (اپستین[7]، 1992). ریف[8] (1989)، بهزیستی را بر مبنای زندگی آرمانی و به معنای شکوفا­سازی توانمندی­های انسانی مفهوم­سازی کرده و به هر آنچه که برای فرد با ارزش است و مطابق با خود واقعی وی می­باشد، مربوط می شود.

ریف (1989) و ریف و کیز [9](1995)، بر این عقیده اند که بهزیستی فردی می تواند ناشی از ارتقاء احساس استقلال فرد در مراحل اولیه باشد. هم چنین اورنلاس[10] و همکاران (2007) اشاره به نقش والدین در درجه اول و پس از آن محیط و سپس جمع های دوستان کرده و نشان دادند که این گروه ها به ترتیب نقش مهمی می توانند در استقلال افراد داشته باشند. معانی، شاپوریان و حجت، (1379) نیز بر نقش محیط خانوادگی در بهزیستی افراد تأکید کرده و به این مهم اشاره کرده اند، که بهزیستی فردی در مرحله اول ناشی از محیط خانواده می باشد.

به هر حال، عوامل زیادی در بهزیستی افراد می تواند تأثیرگذار ­باشد، که بر این اساس بسیاری از محققان از راهکارهایی جهت ارتقاء بهزیستی افراد استفاده کرده­اند (به طور مثال: شلدون و فیلاک[11] (2008) دستکاری[12] سه نیاز روان­شناختی برای استقلال، شایستگی و و ابستگی در بهزیستی؛ بهزادنیا و محمد زاده[13] (2012)، به شرایط خانواده و هم چنین شرایط فرهنگی- اجتماعی، شغلی و محیطی و هم چنین نقش تأثیر­گذاری که محیط می­تواند بر روی آن ها داشته باشد، اشاره دارند. از این رو امید است که در این فصل بتوان توصیفی از بهزیستی و شرایطی که می­تواند بهزیستی دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد، را نشان داد.

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 03:08 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان

دانشکده­ی علوم تربیتی و روانشناسی

گروه آموزشی علوم تربیتی

پایان­نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد

در رشته ­ی مشاوره گرایش شغلی

عنوان:

رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان

استاد (اساتید) راهنما:

دکتر عادل زاهد بابلان

دکتر مهدی معینی کیا

استاد مشاور:

دکتر حسین قمری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

کلیات پژوهش

1-کلیات پژوهش….. 2

1-1- مقدمه و بیان مسأله. 2

1-2- ضرورت و اهمیت مسأله. 4

1-3- اهداف پژوهش… 6

1-4- سوالات اصلی پژوهش… 6

1-5- فرضیات پژوهش… 7

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 7

2-.. مبانی نظری پژوهش و پیشینه

2-1- مقدمه.    11

2-2- تعاریف تعهد سازمانی.. 11

2-3- دیدگاههای مربوط به ابعاد تعهد سازمانی.. 13

2-3-1-           دیدگاه پورتر، کامپتون و اسمیت….. 13

2-3-2-           دیدگاه اتزیونی….. 13

2-3-3-           دیدگاه آرجریس……. 14

2-3-4-           دیدگاه استاو و سالانسیک (1977).. 14

2-3-5-           -الگوی آنجل و پری…. 15

2-3-6-           الگوی مایر و شورمن…. 15

2-3-7-           -دیدگاه هارتمن و بمیکز… 15

2-3-8-           دیدگاه بالفور و وکسلر… 16

2-3-9-           الگوی مودی و همکاران…. 21

2-3-10-         الگوی سه جزئی آلن و مایر… 21

2-4- فرآیند ایجاد تعهد سازمانی: 22

2-4-1-           اریلی و چاتمن…. 22

2-4-2-           مارتین و نیکولز… 23

2-5- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی: 23

2-6- عوامل مؤثر بر تعهدسازمانی: 24

2-6-1-           دیدگاه استرون…. 24

2-6-2- دیدگاه استیرز، پورتر و مودی…. 25

2-6-3- مودی و همکاران…. 25

2-7- تعاریف کیفیت زندگی کاری.. 27

2-7-1-           تعریف ولش……. 27

2-7-2-           دیدگاه وک چیو… 27

2-7-3-           تعاریف فارکوهر… 30

2-8- ضرورت و اهداف کیفیت زندگی کاری.. 30

2-9- الگوهای کیفیت زندگی کاری: 31

2-9-1-           الگوی توماس…… 31

2-9-2- الگوی والتون…. 31

2-9-3-           الگوی کاسیو… 32

2-9-4- الگوی هریکو مک بوی…. 32

2-9-5-           الگوی مورتون…. 33

2-10-         راههای بهبود کیفیت زندگی کاری.. 33

2-11-         عوامل موثر در کاهش کیفیت زندگی کاری.. 35

2-12-         مدلهای تعارض کار-خانواده: 37

2-12-1-         مدل اول: چهار دسته نظریه مدلهای عمومی….. 38

2-12-2-         مدلهای مبتنی بر حمایت اجتماعی….. 43

2-12-3-         مدل های مبتنی بر تقاضاها و انتظارات نقش کاری و خانوادگی….. 44

2-13-         پیشینه پژوهش: 45

2-13-1-         پژوهشهای داخلی:. 45

2-13-2-         پژوهشهای خارجی:. 49

2-14-         خلاصه فصل.. 52

3مواد و روش پژوهش

3-1- مقدمه  …………………54

3-2- روش پژوهش… 54

3-3- جامعه آماری و روش نمونهگیری و روش اجرا 54

3-4- ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 54

3-4-1-           پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر (1991).. 54

3-4-2-           پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996).. 55

3-4-3-           پرسشنامه کیفیت زندگی کاری:. 56

3-5- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 56

4-نتایج و یافته های پژوهش

4-1- مقدمه…….. 58

4-2- اطلاعات توصیفی.. 58

4-3- یافته های استنباطی.. 62

5نتیجه گیری و بحث

5-1- مقدمه…………..  70

5-2- بحث در مورد یافته های پژوهش… 70

5-2-1-           سؤالات پژوهش……. 70

5-2-2-           فرضیه های پژوهش……. 72

5-3- محدودیتها 73

5-4- پیشنهادها 73

5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی….. 73

5-4-2-           پیشنهادهای کاربردی…. 73

کلیات پژوهش

 • مقدمه و بیان مسأله

        در جهان امروز بسیاری از فعالیت­های اساسی و حیاتی موردنیاز را سازمان­های گوناگون انجام می­دهند یعنی پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد موثر سازمان­هاست؛ بنابراین می­توانیم جامعه­ی امروز را جامعه­ای سازمانی بنامیم. در این بین، از مهمترین وسایل دستیابی به پیشرفت و ترقی، سازمان­هایی هستند که بتوانند با کارآمدی و اثربخشی از عهده­ی وظایف خودبرآیند (علاقه بند،1388). فلسفه­­ی وجودی هرسازمان به نیروی­انسانی آن وابسته­است (مهدی­زاده و حسینی،1389). تقریبأ تمامی صاحب نظران، منابع انسانی را به عنوان اساسی­ترین عامل قلمداد کرده­اند؛ بنابراین منابع انسانی نقش محوری در تحول سازمان دارد و تحولات عظیم سازمانی از توانمندی­های نامحدود فکری این عامل سرچشمه می­گیرد (لوتانس[1]،1998)

      یکی از فرایندهای مؤثر در کارایی سازمان، تعهد و پایبندی کارکنان است که می­تواند به تلاش بیشتر و تمایل قوی­تر برای حفظ سازمان منجر شود (پاگلیس[2] و گرین[3]، 2002).

     تعهد­سازمانی[4] شامل قدرت نسبی هویت فرد با حضور در یک سازمان ویژه است. این تعریف سه مفهوم را در بردارد که عبارتند از اعتقاد قوی برای پذیرش اهداف سازمان، اشتیاق فراوان برای تلاش چشمگیر در سازمان و در نهایت تمایل برای تداوم عضویت فرد در سازمان (تانگ چن[5]، 2005؛ پاگلیس و گرین 2002).

     ماتیو و زاجاک[6] (1990) متغیرهای مرتبط با تعهدسازمانی را در سه گروه عمده تقسیم بندی کرده­اند: 1. متغیرهای پیش شرط، 2-متغیرهای همبسته، 3-متغیرهای نتیجه. مدنی و زاهدی (1384) متغیرهای موثر بر تعهدسازمانی را در چهارگروه دسته بندی کرده­اند که به شرح زیر می­باشد:1- متغیرهای شخصی 2-متغیرهای شغلی 3-متغیرهای سازمانی 4-متغیرهای محیطی.

     آنچه تحت­تأثیر ابعاد کیفیت­زندگی­کاری[7] بر عملکرد کارکنان تأثیر­ خواهد­داشت، متغیر تعهد­سازمانی است. آنچنان که در پژوهش­های خارجی و داخلی همچون گینودو[8] (1981)، لینکین[9] (1991)، هاولو[10] (1991)، جورتافت[11] (1993)، آلن[12] (1996)، جان سور[13] (2002)، حمیدی (1381)، گوهری (1376)، رستگاری (1378)، صنوبری (1379)، قمی­زاده (1379)، جمشیدی (1379)، مرادیان (1382) و خوشبختی (1383) نیز نشان­داده­شد که وجود هریک از موارد مطرح در کیفیت زندگی­کاری موجب بهبود عملکرد کارکنان خواهد­شد.

      عبارت کیفیت زندگی کاری که از مفهوم سیستم فنی- اجتماعی باز که در دهه­ی 1970 طراحی شده، نشأت گرفته­است با استفاده از مناسب­ترین روابط بین تکنولوژی و سازمان­های اجتماعی به تضمین استقلال­درکار، اتکای متقابل و تمایل افراد به درگیرشدن در کار کمک­می­کند (ادهیکاری[14] و گاتمن[15]،2010). هرچند سیستم فنی- اجتماعی باز در عمل یک مفهوم قراردادی به حساب می­آید، در این مفهوم فرض می­شود که عملکرد بهینه­ی سیستم و سازمان­دهی فنی صحیح با شرایط شغلی­ای تطابق­دارد که درآنها نیازهای اجتماعی و روانی کارگران تامین می­گردد. کیفیت­زندگی­کاری بهتر منجربه برآورده­کردن الزامات اجتماعی و فنی شغل در سازمان­های ما می­گردد (میرکمالی و نارنجی ثانی[16]،2011).

     در ابتدا، کیفیت زندگی­کاری بر اثرات استخدام بر خوب بودن کلی و سلامت کارمندان تمرکز کرده بود، اما حالا تأکید و تمرکز آن تغییرکرده است. هرسازمانی به فراهم کردن محیط خوبی برای کارکنان نیاز دارد که شامل همه مشوق­های مالی و غیرمالی می­شود که آنها بتوانند کارکنانشان را برای مدت طولانی و برای رسیدن به اهداف سازمان حفظ کنند (کار[17]، 2010). کیفیت زندگی­کاری به عنوان فرهنگ، سطح بالایی از تعهد متقابل را بین افراد و سازمان به­وجود می­آورد، به این معنا که افراد به اهداف سازمان و توسعه­ی آن و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالیدگی آن­ها متعهد باشد.

     از طرفی­دیگر یکی­ از عواملی که دارای تأثیرات دوجانبه برعملکردشغلی و عملکردخانوادگی فرد است تعارض کار- خانواده[18]است. تعارض کار-خانواده به تجربه­ای که در آن تقاضاهای حوزه کار و خانواده با یکدیگر تداخل پیدا می­کند و از منابع در دسترس فرد تجاوز می­کند اشاره دارد (رانتاتن، کینون، فدلت و پوکینن[19]،2008). تعارض کار-خانواده، زمانی اتفاق می­افتد که افراد در شرایطی قرار می­گیرند که باید نقش­های چندگانه را که نیاز به زمان، انرژی و تعهد دارد، انجام دهند و همه آن­ها با یکدیگر تداخل پیدا می­کند (جنز، چونکو، رنگرجن و رابرت[20]،2007).

    طبق تعریف گرین هاوس (1985 نقل از رستگار خالد،1385) تعارض کار-خانواده نوعی از تعارض بین­نقشی می­باشد که در آن فشارهای ناشی از کار و خانواده از هر دو طرف و یا برخی جهات ناهمساز می­باشد. بدین معنا که مشارکت در نقش­کاری یا خانوادگی دشوار می­گردد.

    تعارض کار-خانواده برای افراد و سازمان­ها به یک اندازه حائز اهمیت است. این تعارض در سازمان­ها باعث کاهش بهره­وری، تعهد سازمانی و رضایت شغلی و افزایش تأخیر و غیبت و کناره گیری از کار می­شود (کوهن و براور،2006؛ کونولی،2000).

  تعارض کار-خانواده بر گرفته از سه منبع است: تداخل کار در خانواده مبتنی بر زمان که بازتاب دهنده­ی حالتی است که در آن خواسته­های شغلی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور منزل و خانواده می­شود. تداخل کار در خانواده مبتنی بر فشار که مشخص کننده­ی این است که عوامل فشارزای شغلی، منجر به تحلیل رفتن سطوحی از توان فرد شده که نشاط و انرژی کارکن، حتی هنگامی که در خانه به سر می­برد را مختل می­کند. در این شکل از تعارض، کارکردن موجب خستگی و بی­رمقی می­شود. تداخل کار در خانواده مبتنی بر رفتار مشخص کننده­ی آن است که رفتارهایی که در محل کار، انجام آنها انتظار می­رود، اگر در محیط خانواده­ی فرد نیز ابراز و وضع شوند ایجاد مشکل می­نمایند (اتزیون[21]،1987؛ گرین هاوس و دیوتل[22]،1985).

  برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

   

  لینک بالا اشتباه است

       

  برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

            : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 03:05 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
  0 نظر

  پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

  دانشگاه آزاد اسلامی                   

  واحد کرمانشاه

  دانشکده تحصیلات تکمیلی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی

  عنوان:

  رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

  استاد راهنما:

  دکتر محسن گلمحمدیان

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                                      فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                  صفحه

  چکیده…………………………………………………………………………………1

  فصل اول : مقدمه پژوهش

  1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………..3-2

  1-2بیان مسئله………………………………………………………………………………………..7-3

  1-3 اهمیت و ضرورت پرسش ………………………………………………………………….9-7

  1-4اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………….9

  1-5 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….10

  1-6 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-6-1 تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………….11

  1-6-2 تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………….11

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

  2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………..13

  2-2 پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………..13

  2-3 تعاریف پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………….14

  2-4 معیارهای پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………….15-14

  2-5 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی  …………………………………………………………………………………………16

  2-5-1 آموزش خانواده……………………………………………………………………………………………………………….16

  2-5-2 طبقه اجتماعی والدین……………………………………………………………………………………………………….16

  2-5-3 تحرک اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………16

  2-5-4 ایدئولوژی…………………………………………………………………………………………………………………….. 17

  2-6 خودکار آمدی……………………………………………………………………………………………………………….20-18

  2-6-1 تعریف خودکار آمدی………………………………………………………………………………………………..22-21

  2-6-2 انواع خود کارآمدی………………………………………………………………………………………………………….23

  2-6-3 تفاوت خودکار آمدی با سایر انواع باورهای خود…………………………………………………………………23

  2-6-3-1 خود پنداره ………………………………………………………………………………………………………………..24

  2-6-3-2 عزت نفس…. ……………………………………………………………………………………………………………..24

  2-6-3-3 انتظارات عملکرد ………………………………………………………………………………………………………..25

  2-6-3-4 کنترل تصویری……………………………………………………………………………………………………………25

  2-6-4 ابعاد خود کار آمدی…………………………………………………………………………………………………………26

  2-6-4-1 سطح……………………………………………………………………………………………………………………….. 26

  2-6-4-2 عمومیت ……………………………………………………………………………………………………………………27

  2-6-4-3 نیرومندی……………………………………………………………………………………………………………………27

  2-6-5 منابع باورهای خود کار آمدی …………………………………………………………………………………………..28

  2-6-5-1 تجارت مسلط……………………………………………………………………………………………………………..29

  2-6-5-2 تجارت جانشینی………………………………………………………………………………………………………….29

  2-6-5-3 قانع سازی کلامی………………………………………………………………………………………………………..30

  2-6-5-4 حالت های فیزیولوژیکی و هیجانی ……………………………………………………………………………….31

  2-6-5-5 تجارت تصویر سازی ذهنی………………………………………………………………………………………… 31

  2-6-6 خود کار آمدی بالا و پایین………………………………………………………………………………………………..31

  2-6-7 خود کار آمدی ، انگیزش و اسناد ……………………………………………………………………………….33-32

  2-6-8  جنسیت و خود کار آمدی………………………………………………………………………………………………..34

  2-6-9 خود کار آمدی و پیشرفت تحصیلی…………………….. …………………………………………………………..35

  2-6-10 تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی خود کار آمدی……………………………………………………36

  2-6-11 نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش افکار…………………………………………………………. 38-37

  2-6-12 تحلیل باورهای خود کار آمدی در گستره زندگی… …………………………………………………………..39

  2-6-12-1 تأثیر بافت خانواده بر باورهای خودکار آمدی…. ……………………………………………………………39

  2-6-12-2 تأثیر دوستان و همسالان……………………………… ……………………………………………………………39

  2-6-12-3 نقش مدرسه ………… ……………………………………………………………………40

  2-6-13 رشد خود کار آمدی به واسطه مرحله گذر نوجوانی…… …………………………………………………….40

  2-6-14 خود کار آمدی مرتبط با بزرگسالی…………………………………………………………………………………. 40

  2-6-15 راهبردهای بهبود خود کار آمدی ………………………………………………………………… …………..42-41

  2-7 اهمال کاری تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………. 43

   2-7-1 تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………….. 44

  2-7-2 رویکرد اهمال کاری ……………………………………………………………………………………………………… 44

  2-7-2-1 رویکردهای رفتاری …………………………………………………………………………………………………….45

  2-7-2-2 رویکردهای منطقی – هیجانی……………………………………………………………………………….. 49-46

  2-7-2-3 رویکردهای شناختی ……………………………………………………………………………………………………50

  2-7-2-4 رویکرد انگیزشی ………………………………………………………………………………………………………..51

  2-7-3 اهمال کاری بعنوان یک عادت…………………………………………………………………………………………. 52

  2-7-4 اهمال کاری بعنوان یک اختلال شخصیتی…………………………………………………………………… 53-52

  2-7-5 اهمال کاری تحصیلی و اهمال کاری غیر تحصیلی ………………………………………………………..55-54

  2-7-6اهمال کاری  و اهمال کاری فعال …………………………………………………………………………………57-56

  2-7-7 درماندگی آموخته شده……………………………………………………………………………………………………. 58

  2-8 اضطراب آموزشگاهی…………………………………………………………………………………………………………. 59

  2-8-1 نشانه های اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………………….61-60

  2-8-2 سبب شناسی اضطراب امتحان…………………………………………………………………………………………. 62

  2-8-3 سه مدل در سبب شناسی اضطراب امتحان…………………………………………………………………………..63

  2-8-3-1 مدل توجهی – شناختی………………………………………………………………………………………… 65-64

  2-8-3-2 مدل روان پویشی اضطراب امتحان ساراسون…………………………………………………………………. 66

  2-8-3-3 مدل نقض در مهارت مطالعه……………………………………………………………………………………….. 67

  2-8-4 عوامل مرتبط با اضطراب………………………………………………………………………………………………… 68

  2-8-4-1 روابط والدین با فرزند………………………………………………………………………………………………… 68

  2-8-4-2 انتظارات معلم ……………………………………………………………………………………………………………69

  2-8-4-3 مهارت های تحصیلی…………………………………………………………………………………………………. 70

  2-8-4-4- دشواری امتحان……………………………………………………………………………………………………….. 70

  2-8-4-5 محیط برگزاری امتحان…………………………………………………………………………………………. 71-70

  2-8-5 مثلث اضطراب امتحان……………………………………………………………………………………………………. 72

  2-8-5-1 بخش فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………. 72

  2-8-5-2 بخش هیجانی – عاطفی……………………………………………………………………………………………… 73

  2-8-5-3 بخش شناختی – ذهنی……………………………………………………………………………………………….. 74

  2-8-6 رویکرد درمانی کاهش اضطراب امتحان …………………………………………………………………………….75

  2-8-6-1 رویکرد شناختی – رفتاری………………………………………………………………………………………….. 75

  2-8-6-2 کاهش اضطراب امتحان از طریق مقابله با باورهای غیر عقلانی الیس………………………………….76

  2-8-6-3 کاهش اضطراب امتحان از طریق دیدگاه شناختی بک……………………………………………………….77

  2-9 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………..77

  2-9-1 الف : تحقیقات انجام شده داخلی………………………………………………………………………………..80-78

  2-9-2 ب : تحقیقات انجام شده خارجی………………………………………………………………………………. 82-80

  فصل سوم : روش شناسی پژوهش

  3-1 طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………… 83

  3-2 جامعه آماری ،  نمونه گیری و روش نمونه …………………………………………………………………………….84

  3-3 ابزار گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………..84

  3-3-1 الف : پرسشنامه خودکار آمدی عمومی………………………………………………………………….. 84

  3-3-2 ب : پرسشنامه تعلل ورزی نسخه دانش آموزان …………………………………………………………………..85

  3-3-3 ج : پرسشنامه اضطراب امتحان …………………………………………………………………………………………85

  3-4 روش گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………… 85

  3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………. 86

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

  4-1 تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………. 90-89

  4-2 تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………………………………… 93-90

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 99-95

  5-2 محدودیت های پژوهشی …………………………………………………………………………………………………..100

  5-3 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… 101

  5-3-1 پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………101

  5-3-2 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………… 101

  فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………103-102

  فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………106-104

  پیوست ها:

  الف : پرسشنامه خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………..108

  ب : پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی…………………………………………………………………………………………109

  ج : پرسشنامه اضطراب امتحان…………………………………………………………………………………………………110

  چکیده انگلیسی:……………………………………………………………………………………………………111

  چکیده:

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی  استفاده شده است.نمونه آماری258 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی94-93 می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها،مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران(1982 )،مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم(1984 )و اضطراب امتحان فیلیپس(1979 )بر روی دانش آموزان اجرا شد و برای سنجش پیشرفت تحصیلی معدل ترم اول در نظر گرفته شد.تحلیل داده هابا استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شدیافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در سطح(01/0 )همبستگی معنادار مثبت وجود دارد.دیگر یافته ها بیانگر آن بود که بین اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی در سطح(01/0)همبستگی معنادار  در  جهت منفی وجود دارد.همچنین بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در سطح(1 0/0 )  همبستگی  معنادار در جهت منفی وجود دارد.یافته ها نقش و اهمیت خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب را درکسب موفقیت تحصیلی دانش آموزان خاطر نشان می سازد.

  کلید واژه ها: خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی،اضطراب امتحان،پیشرفت تحصیلی.


   

  لینک بالا اشتباه است

       

  برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

            : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 02:56 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
  0 نظر
  ( تعداد کل: 3330 )
  <<   1      ...      662     663     664     665      666   
  صفحات