دانلود پایان نامه های روانشناسی

دانلود پایان نامه های روانشناسی بالینی عمومی ارشد و کارشناسی - دانلود متن کامل -پایان نامه های جدید رشته روانشناسی

پایان نامه بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی

دانشگاه ازاد

  واحد علوم و تحقیقات

 

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 در رشته علوم تربیتی  

 

 موضوع

   بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی

( انسانی  فنی- ادراکی)

 با تأکید بر بخش آموزش و پرورش

 

 استاد راهنما 

    دکتر مصطفی شیخ زاده

 

تابستان 1393  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .3 1-1. بیان مسأله 4 1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-3-1. هدف کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-2. اهداف اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4. سئوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-1. سئوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4 -2. سئوال های اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 9

1-5. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………………………………………………. 10

 

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

الف) بخش اول- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1.تعاریف مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2. پیشینه و تاریخچه مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-1. اصول بنیادی مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-2. سیری در تاریخچه مدیریت………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-3. نظریه های عمومی مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-4. وظایف و کارکردهای مدیران…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-5. وظایف مدیران سازمان های اداری و آموزشی……………………………………………………………………………………………. 25

2-6. شیوه انتخاب مدیران آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-7. نحوه انتخاب و انتصاب مدیران آ و پ در ایران…………………………………………………………………………………………. 35

2-8. انتخاب و انتصاب صحیح مدیران و فواید آن…………………………………………………………………………………………….. 36

2-9. مهارت های مورد نیاز مدیران……………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-9-1. مهارت ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-9-2. مهارت انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-9-3. مهارت فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

2-9-4. مهارت حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-10. ارزش نسبی مهارتها در رده های مدیریت……………………………………………………………………………………………….. 66

2-11. اثربخشی و کارایی: مفهوم، تعریف و رابطه……………………………………………………………………………………………… 68

2-12. اثربخشی و کارایی مدیران آموزشی…………………………………………………………………………………………………………. 69

2-13. مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

ب) بخش دوم- پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………. 71

تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

پ) بخش سوم- خلاصه ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 77

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

3-1. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-2. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-3. نمونه آماری و روش انتخاب آن………………………………………………………………………………………………………………… 82

3-4. ابزار اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 83

3-5. روایی و پایایی ابزارها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

3-6. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 85

3-7. شیوه ی اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

الف) یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

4-1. جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

4-2. سن و سال……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

4-3. تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

4-4. سابقه مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

4-5. رشته تحصیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

4-6. دوره/ محل اشتغال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

4-7. مدیریت انتخابی/ انتصابی……………………………………………………………………………………………………………………….. 95

ب) آماره های توصیفی و استنباطی سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 96

سوال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

سوال دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

سوال سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

سوال چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

سوال پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

سوال ششم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

سوال هفتم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

سوال هشتم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

5-1.  خلاصه یافته های مربوط به ویژگی های دموگرافیک…………………………………………………………………………………. 109

5-2.  خلاصه یافته های مربوط به سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 111

سوال اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

سوال دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

سوال سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

سوال چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114

سوال پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

سوال ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

سوال هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117

سوال هشتم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

5-3. بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

5-4. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

5-5. پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………. 122

5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………. 123

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

منابع انگلیسی      132

فهرست جداول

        عنوان                                                                                                                                  صفحه

 

فصل دوم:

جدول (2-1) : خلاصه سیر تکوین و تکمیل اندیشه های مدیریت……………………………………………………………………….. 20

جدول (2-2) : ابعاد شایستگی فردی و اجتماعی مدیران……………………………………………………………………………………….. 58

 

فصل سوم:

جدول (3-1) : توزیع جامعه آماری مدیران به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………….. 82

جدول (3-2) : توزیع جامعه آماری مدیران به تفکیک انتخابی یا انتصابی……………………………………………………………… 82

جدول (3-3) : پارامترهای موجود در فرمول کوکران……………………………………………………………………………………………. 83

جدول (3-4) : نتایج ضریب پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………. 85

 

فصل چهارم:

جدول(4-1) : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان به تفکیک جنسیت…………………………………………………………….. 89

جدول(4-2) : توزیع فراوانی و درصدی مدیران به تفکیک گروه سنی………………………………………………………………… 90

جدول(4-3) : توزیع فراوانی و درصدی مدیران به تفکیک مدرک تحصیلی………………………………………………………… 91

جدول(4-4) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک طبقات سابقه مدیریت………………………………………. 92

جدول(4-5) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک رشته تحصیل………………………………………………….. 93

جدول(4-6) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک دوره / محل اشتغال………………………………………….. 94

جدول(4-7): توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک مدیریت……………………………………………………………. .95

جدول(4-8): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص مهارت انسانی………………………………………. .96

جدول(4-9): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت انسانی مدیران……………………………………………………………. .97

جدول(4-10): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه مدیران در خصوص مهارت ادراکی………………………………………….. .98

جدول(4-11): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت ادراکی مدیران…………………………………………………………. .99

جدول(4-12): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه مدیران در خصوص مهارت فنی………………………………………………. .100

جدول(4-13): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت فنی مدیران……………………………………………………………… .100

جدول(4-14): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان اثربخشی………………………………….. .101

جدول(4-15): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان اثربخشی…………………………………………………………………… .102

جدول(4-16): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان کارایی……………………………………… .103

جدول(4-17): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان میزان کارایی……………………………………………………………… 104

جدول(4-18): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد مهارتهای مدیریتی……………………. 105

جدول(4-19): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد اثربخشی…………………………………. 105

جدول(4-20): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد کارایی…………………………………….. 106

فهرست نمودارها

       عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل دوم:

نمودار (2-1): مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 76

 

فصل چهارم:

نمودار (4-1): درصد فراوانی معلمان به تفکیک جنسیت……………………………………………………………………………………….. 89

نمودار(4-2): توزیع درصد فراوانی مدیران به تفکیک گروه سنی…………………………………………………………………………… 90

نمودار(4-3): توزیع درصد فراوانی کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی………………………………………………………………….. 91

نمودار(4-4): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه­ی آماری به تفکیک سابقه مدیریت…………………………………………………. 92

نمودار(4-5): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیل……………………………………………………… 93

نمودار(4-6): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک دوره اشتغال………………………………………………………… 94

نمودار(4-7): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک مدیریت……………………………………………………………… 95

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران و مسئولین انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی( انسانی- فنی- ادراکی) با تأکید بر آموزش و پرورش بوده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه­ی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه­ی آماری تحقیق شامل کلیه­ی مدیران(­مرد و زن­)، شاغل در آموزش و پرورش ناحیه­ی یک ارومیه است که از میان آنها نمونه ای به حجم 186 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز ، از پرسشنامه استفاده شده است. داده­های حاصل نیز، به دو شیوه­ی توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و . . .) و استنباطی (آزمون تی گروه های مستقل)، تحلیل آماری شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ، مدیران نمونه­ی آماری از مهارت های سه گانه مدیریتی در سطح متوسط به بالا برخوردار هستند؛ اما بین میانگین نمرات مدیران انتخابی و انتصابی تفاوت وجود دارد که این تفاوت برای مهارت ادراکی در سطح خطای 05/0 معنی دار می باشد. همچنین، مدیران دو گروه نمونه آماری در میزان اثربخشی و کارایی با هم تفاوت دارند و این تفاوت در سطح خطای 05/0 معنی دار می باشد. نتیجه این که به احتمال 95% مدیران انتخابی در مقایسه با مدیران انتصابی از میزان اثربخشی و کارایی بالاتری برخوردار هستند.

کلید واژه­ها: مهارت های سه گانه مدیریتی، کارایی، اثربخشی، سازمان آموزش و پرورش.


برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 21:31 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

                                           دانشگاه آزاد اسلامی

                                           واحد تهران مرکز

 

                        پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

                                              گرایش”تحول”

                                                 عنوان: 

           تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

 

                                   استاد راهنما: دکتر پروانه گلرد

                                  استاد مشاور: دکتر ماندان مومنی

                                                        پاییز93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) :

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق7 فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از پرسش نامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخش تولید شرکت ایران خودرو اعم از زن و مرد با هر ترکیب سنی شامل310 نفر تشکیل می دهند که نمونه ای 173 نفر متناسب با جامعه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. در این پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی و از آزمون های همبستگی اسپیرمن و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که میزان همبستگی بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی797/0 و در سطح بالایی قرار دارد. تمام مولفه های مدیریت دانش شامل خلق دانش با ضریب همبستگی(698/.)، نگهداری دانش با ضریب همبستگی(679/.)، انتقال دانش با ضریب همبستگی(748/.) و کاربرد دانش با ضریب همبستگی(743/.) بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارند. همچنین ضریب تعیین بیانگر این است مدیریت دانش به عنوان متغییر مستقل6/62 درصد از تغییرات متغییر وابسته کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند. و میزان بتای بدست آمده در رگرسیون برای متغییر انتقال دانش 325/0و برای بکارگیری دانش560/0 که در سطح زیر05/0 معنی دار می باشد. در آخر با استفاده از آزمون ناپارامتریک دوجمله ای مشخص شد که وضعیت مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی و تمام ابعاد آن در شرکت ایران خودرو نا مطلوب می باشد.

کلید واژه ها: مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

 عنوان                                                                                                صفحه

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2
 • بیان مساله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 4
 • اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 5
 • هدفهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
 • چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 7
 • مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
 • سوالات یا فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 13
 • روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
  • جامعه آماری و حجم آن ……………………………………………………………………………………………………………….. 13
  • برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………… 13
 • روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………. 14
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………… 14
 • متغییرها و واژه های کلیدی …………………………………………………………………………………………………………… 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول:

مدیریت دانش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-1- تاریخچه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-2- دانش: تعاریف و دسته بندی ها…………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-2-1- تعریف دانش………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-2-2- دسته بندی دانش…………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-1-3- انواع دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-1-3-1- تقسیم بندی ارسطو…………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-3-2- دانش ضمنی و دانش صریح………………………………………………………………………………………………………….. 25

 

  عنوان                                                                                                                            صفحه

2-1-3-3- دانش شخصی و دانش سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 26

2-1-3-4- انواع دانش بر مبنای کارکرد………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-1-3-5- تقسیم بندی مک لوپ………………………………………………………………………………………………………………….  28

2-1-3-6- دانش رسمی و دانش سازمانی………………………………………………………………………………………………………. 29

2-1-4- تعریف مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………..  30

2-1-4-1- دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش………………………………………………………………………………………… 33

2-1-4-2- عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین…………………………………………………………………….. 36

2-5-1- استراتژی های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………. 37

2-1-6- چرخه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-1-6-1- چرخه مدیریت دانش مک الوری…………………………………………………………………………………………………… 39

2-1-6-2- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز…………………………………………………………………………………………. 40

2-1-6-3- چرخه مدیریت دانش یکپارچه داکلر………………………………………………………………………………………………. 41

2-1-7- راهبردهای مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………  42

2-1-7-1- راهبردهای ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-1-7-2- راهبردهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-1-7-3- راهبردهای فناوری………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-1-8- مدل های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-1-8-1- مدل عمومی دانش………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-1-8-2- مدل سوناسی و سوری………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-1-8-3- مدل بک من………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

2-1-8-4- مدل پایه های ساختمان دانش………………………………………………………………………………………………………  48

2-1-8-5- مدل مک الروی…………………………………………………………………………………………………………………………  51

2-1-8-6- مدل پیتر گوشتاک……………………………………………………………………………………………………………………..  52

2-1-8-7- مدل استیو هالس……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

  عنوان                                                                                                                            صفحه

2-1-8-8- مدل شش بعدی مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………… 55

2-1-8-9- مدل کلی سختار نظام های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………….. 56

2-1-8-10- مدل کافرا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-1-8-11- مدل نوناکا و تاکه اوچی……………………………………………………………………………………………………………… 58

2-1-8-12- مدل هیستینگ…………………………………………………………………………………………………………………………… 61

2-1-8-13- مدل مدیریت دانش میلتون…………………………………………………………………………………………………………. 61

2-1-8-14- الگوی بوکویتز و ویلیامز……………………………………………………………………………………………………………. 64

2-1-8-15- مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

2-1-8-16- مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان…………………………………………………………………………………………. 66

2-1-8-17- مدل ادل و گریسون………………………………………………………………………………………………………………….. 68

2-1-8-18- مدل هفت سی ………………………………………………………………………………………………………………………. 71

بخش دوم:

کارآفرینی سازمانی

2-2- کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

2-2-1- مفهوم و تعاریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………….. 72

2-2-2- تاریخچه کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

2-2-3- تعریف کارآفرین……………………………………………………………………………………………………………………………… 75

2-2-3-1- صفات و ویژگی های کارآفرینان……………………………………………………………………………………………………. 76

2-2-4- انواع کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

2-2-4-1- کارآفرینی فردی………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

2-2-4-2- کارآفرینی درون سازمانی………………………………………………………………………………………………………………. 80

2-2-4-3- کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………. 80

2-2-4-4- کارآفرینی شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 81

 

  عنوان                                                                                                                            صفحه

2-2-4-5- کارآفرینی اداری…………………………………………………………………………………………………………………………… 82

2-2-4-6- کارآفرینی از راه دور…………………………………………………………………………………………………………………….. 82

2-2-4-7- کارآفرینی فرصت گرایانه……………………………………………………………………………………………………………… 82

2-2-4-8- کارآفرینی اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………… 83

2-2-4-9- کارآفرینی دولتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

2-2-4-10- کارآفرینی اکتسابی…………………………………………………………………………………………………………………….. 83

2-2-5- تعریف کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………… 83

2-2-5-1- ویژگی های کارآفرینان سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 86

2-2-5-2- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 88

2-2-5-2-1- عوامل زمینه ای موثر بر کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………  89

2-2-5-2-2- عوامل ساختاری موثر بر رفتار کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………… 89

2-2-5-3- ویژگی های سازمان های کارآفرین…………………………………………………………………………………………………. 91

2-2-5-3-1- ابعاد ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………………. 91

2-2-5-3-2- ابعاد محتوایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

2-2-5-4-  موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمان………………………………………………………………………………… 95

2-2-6- الگوهای کارآفرینی در سازمان………………………………………………………………………………………………………….. 96

2-2-6-1- الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن……………………………………………………………………………………. 96

2-2-6-2- مدل ترغیب کارافرینی کوراتکو و هاجتس………………………………………………………………………………………. 97

2-2-6-3- مدل کارآفرینی سازمانی فرای………………………………………………………………………………………………………… 99

2-2-6-4- مدل4E……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

2-2-6-5- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ…………………………………………………………………………………….. 101

2-2-6-6- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش………………………………………………………………………………… 107

2-2-6-7- مدل کارآفرینی اکهس و نک………………………………………………………………………………………………………… 109

2-2-6-8- مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون…………………………………………………………………………………………………. 110

  عنوان                                                                                                                              صفحه

بخش سوم:

2-3- ارتباط مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………. 112

بخش چهارم:

2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور …………………………………………………………………………… 113

2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………. 113

2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………………….. 116

بخش پنجم:

2-5- معرفی قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 119

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

3-1- نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 126

3-2- جامعه آماری مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………..  127

3-2-1- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..127

3-2-2- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………… 127

3-2-3- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………… 128

3-3- شیوه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………. 128

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 128

-4-1- ساختار پرسش نامه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….. 129

3-4-2- ساختار پرسش نامه کارافرینی سازمانی………………………………………………………………………………… 130

3-5- روایی و پایایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 131

3-5-1- روایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………… 131

3-5-2- پایایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………… 131

 

  عنوان                                                                                                                  صفحه

3-6- روش های جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 132

3-7- روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 133

فصل4: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 135

4-2-  تحلیل های آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی…………………………………………………………………. 135

4-2-1- جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………… 135

4-2-2- سن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 136

4-2-3- وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………………………………………….. 138

4-2-4- مدرک تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………… 138

4-2-5- رشته تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………………139

4-2-6- سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………… 141

4-3- شاخص های توصیفی متغییرهای پژوهش…………………………………………………………………………………. 142

4-3-1- مدیریت دانش و مولفه های آن …………………………………………………………………………………………… 142

4-3-2- کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن …………………………………………………………………………………….. 143

4-4- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………….. 144

4-4-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف …………………………… 144

4-4-2- تحلیل رگرسیون ابعاد مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی …………………………………………………….. 151

فصل5: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 153

5-2- نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 153

5-2-1- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از پیشینه پژوهش…………………………………………………………… 153

5-2-2- بحث در رابطه با نتایج بدست آمده از تحلیل توصیفی…………………………………………………………….. 154

 

   عنوان                                                                                                                صفحه

5-2-3- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از فرضیه های پژوهش……………………………………………………. 155

5-2-3-1- نتایج استنباطی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 155

5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 157

5-3-1- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….. 157

5-3-2- پیشنهادها برای فرضیات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………… 148

5-3-3- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………… 150

5-4- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 151

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست1: پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست شکل ها

  عنوان                                                                                                                 صفحه

شکل(1-1) مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 12

شکل(2-1) انواع دانش………………………………………………………………………………………………………………………. 28

شکل(2-2) فرایندهای اصلی در چرخه مدیریت دانش………………………………………………………………………….. 39

شکل(2-3) چرخه مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز……………………………………………………………………………… 40

شکل(2-4) چرخه مدیریت دانش یکپارچه…………………………………………………………………………………………… 41

شکل(2-5) مدل عمومی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….. 46

شکل(2-6) زیرسیستم های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… 47

شکل(2-7) مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش………………………………………………………………………………. 49

شکل(2-8) مراحل مدیریت دانش از دیدگاه گوشتاک…………………………………………………………………………… 53

شکل(2-9) مدل مبتنی بر فرایندهای دانش…………………………………………………………………………………………… 54

شکل(2-10) مدل مدیریت دانش فیل پری و الیکاتومی………………………………………………………………………….. 55

شکل(2-11) مدل ساختاری مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….. 57

شکل(2-12) مدلKAFRA ……………………………………………………………………………………………………………. 58

شکل(2-13) مدل حلزونی نوناکا و تاکه اوچی……………………………………………………………………………………… 59

شکل(2-14) مدل مدیریت دانش میلتون……………………………………………………………………………………………… 63

شکل(2-15) الگوی فرایند مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………. 65

شکل(2-16) مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………………. 66

شکل(2-17) مدل دانش بنیادی…………………………………………………………………………………………………………… 67

شکل(2-18) مدل مبتنی بر فرایندها و فراهم کننده های مدیریت…………………………………………………………….. 69

شکل(2-19) مدل هفت سی……………………………………………………………………………………………………………….. 71

شکل(2-20) انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………… 81

شکل(2-21) عوامل موثر بر کارآفرینی………………………………………………………………………………………………… 91

شکل(2-22) مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن…………………………………………………………………………. 97

شکل(2-23) مدل کوراتکو و هاتجس………………………………………………………………………………………………….. 98

شکل(2-24) مدل کارآفرینی سازمانی4Eزاویر مندوزا…………………………………………………………………………… 101

شکل(2-25) کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ……………………………………………………………………………… 104

شکل(2-26) مدل تکاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش………………………………………………………. 109

شکل(2-27) مدل کارافرینی سازمانی اکهس و نک……………………………………………………………………………….. 110

شکل(2-28) مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون…………………………………………………………………………………….. 111

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول(2-1) نخستین تلاش ها در راستای مدیریت دانش……………………………………………………………………… 21

جدول(2-2) عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین………………………………………………………. 36

جدول(2-3) استراتژی های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….. 37

جدول(2-4) چرخه های مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران…………………………………………………………… 42

جدول(2-5) ابزار استفاده از فرایند دانش……………………………………………………………………………………………… 51

جدول (3-1) گویه های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………… 129

جدول (3-2) گویه های کارآفرینی سازمانی ………………………………………………………………………………………. 129

جدول (3-3) پرسش نامه مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………… 130

جدول (3-4) پرسش نامه کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………………… 130

جدول(3-5) میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش نامه……………………………………………………………. 132

جدول(4-1) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد شرکت کننده…………………………………………………………… 136

جدول(4-2) نتایج مربوط به متغییر سن افراد شرکت کننده…………………………………………………………………….. 137

جدول(4-3) نتایج مربوط به متغییر وضعیت تاهل افراد شرکت کننده………………………………………………………. 138

جدول(4-4) نتایج مربوط به متغییر مدرک تحصیلی در افراد شرکت کننده……………………………………………….. 139

جدول(4-5) نتایج مربوط به متغییر رشته تحصیلی در افردا شرکت کننده………………………………………………… 140

جدول(4-6) نتایج مربوط به متغییر سابقه خدمت در افراد شرکت کننده………………………………………………… 141

جدول(4-7) شاخص های توصیفی مدیریت دانش و مولفه های آن……………………………………………………… 142

جدول(4-8) شاخص های توصیفی کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن……………………………………………….. 143

جدول(4-9) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………… 145

جدول(4-10) ارتباط بین خلق دانش با کارافرینی سازمانی…………………………………………………………………… 146

جدول(4-11) ارتباط بین ذخیره و نگهداری دانش با کارافرینی سازمانی…………………………………………………. 146

 

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول(4-12) ارتباط بین انتقال دانش با کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………….. 147

جدول(4-13) ارتباط بین بکارگیری دانش با کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………. 148

جدول(4-14) بررسی مطلوبیت  مدیریت دانش و ابعاد آن ……………………………………………………………………148

جدول(4-15) بررسی مطلوبیت کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن…………………………………………………………………149

جدول(4-16) جدول نتایج ضریب رگرسیون بین کارآفرینی سازمانی و مولفه های مدیریت دانش……………… 151

جدول(4-17) همبستگی چندگانه بین مدیریت دانش و کارافرینی سازمانی……………………………………………… 151

فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                                 صفحه

4-1- فراوانی جنسیت پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………… 136

4-2- فراوانی درصد سن افراد پاسخگو……………………………………………………………………………………………… 137

4-3- فراوانی درصد وضعیت تاهل افراد پاسخگو……………………………………………………………………………….. 138

4-4-  فراوانی درصد وضعیت آخرین مدرک تحصیلی افراد پاسخگو……………………………………………………. 139

4-5- فراوانی درصد رشته تحصیلی افراد پاسخگو………………………………………………………………………………. 140

4-6- فراوانی درصد سابقه خدمت افراد پاسخگو………………………………………………………………………………… 141

4-7- نمودار میانگین مولفه های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………… 143

4-8- نمودار میانگین مولفه های کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………..144

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 21:25 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO به منظورتدوین منشور تربیتی مدیریتی جهت استفاده مدیران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شیراز

 

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A.  )

رشته و گرایش: علوم تربیتی  مدیریت آموزشی

عنوان :

تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی سیستمیCIPPO  به منظورتدوین منشور تربیتی مدیریتی جهت استفاده مدیران دستگاه آموزش و پرورش

استاد راهنما :

دکتر عبدالمحمد طاهری

استاد مشاور:

دکتر حمید محمودیان 

بهار 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه                                                                                                                      

فصل اول کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1- هدف اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5- پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5-1- پرسش اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-2- پرسش های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6- واژه های کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7- تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7-1- تعریف سوره مبارکه انشراح………………………………………………………………………………………………… 9

1-7-2- تعریف مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO…………………………………………………………………………. 9

1-7-3- منشور تربیتی، مدیریتی………………………………………………………………………………………………………..9

1-7-4- دستگاه آموزش وپرورش……………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 12             

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- سوره مبارکه انشراح…………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-1- تناسب سوره………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-2 – شأن نزول سوره………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-3- وجه تسمیه سوره……………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-4- دورنمایی از محتوای این سوره…………………………………………………………………………………………… 16

2-2-5- نگرش به واژه ها………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-6- پاداش تلاوت این سوره………………………………………………………………………………………………………. 17

2-3- مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO………………………………………………………………………………………….. 17

2-3-1- مسیر تحولی فرایند ارزشیابی…………………………………………………………………………………………….. 17

2-3-2- الگوهای ارزیابی در آموزش عالی……………………………………………………………………………………….. 20

2-3-3- مدل سیپو CIPPO و شبکه ایپول (EIPOL)………………………………………………………………….. 21

2-3-4- الگوی ارزشیابی سیپو CIPPO………………………………………………………………………………………….. 23

2-3-5- مبانی نظری الگوی سیپو CIPPO…………………………………………………………………………………….. 24

2-3-6- تاریخچه الگوی CIPPO……………………………………………………………………………………………………… 24

2-3-7- نگرش سیستمی الگوی سیپو CIPPO…………………………………………………………………………….. 26

2-3-8- هدف یا وسیله از نظر الگوی سیپو CIPPO…………………………………………………………………….. 27

2-3-9- ارزشیابی در مدل سیپو CIPPO……………………………………………………………………………………….. 27

2-3-10- بخش های ارزشیابی CIPPO…………………………………………………………………………………………. 28

2-3-11- کاربردهای الگوی سیپو CIPPO…………………………………………………………………………………….. 29

2-3-11-1- ارزشیابی زمینه (بافت)……………………………………………………………………………………………….. 31

2-3-11-2- ارزشیابی درون داد………………………………………………………………………………………………………. 31

2-3-11-3- ارزشیابی برون داد……………………………………………………………………………………………………….. 33

2-4- مروری بر تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………………………. 35

2-4-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-4-2- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………. 36

فصل سوم: روش شناسی……………………………………………………………………………………. 38

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-3- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-4- دلایل انتخاب شش تفسیر……………………………………………………………………………………………………….. 39

3-4-1- تفسیر راهنما……………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-4-2- تفسیر نسیم حیات……………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4-3- تفسیر مجمع البیان…………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-4-4- تفسیر نوین………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-4-5- تفسیر المیزان……………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-4-6- تفسیر نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-5- شیوه استخراج منشور تربیتی مدیریتی…………………………………………………………………………………. 44

فصل چهارم : تفسیر سوره مبارکه انشراح……………………………………………………………. 45

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

4-2- تفسیر آیه به آیه سوره انشراح از 6 تفسیر معتبر و معروف…………………………………………………. 46

4-2-1- تفسیر آیه اول از تفسیر راهنما………………………………………………………………………………………….. 46

4-2-2- تفسیر آیه اول از تفسیر نسیم حیات………………………………………………………………………………… 46

4-2-3- تفسیر آیه اول از مجمع البیان…………………………………………………………………………………………… 47

4-2-4- تفسیر آیه اول از تفسیر نوین…………………………………………………………………………………………….. 49

4-2-5- تفسیر آیه اول از تفسیر المیزان………………………………………………………………………………………… 52

4-2-6- تفسیر آیه اول از تفسیر نمونه……………………………………………………………………………………………. 53

4-2-7- تفسیر آیه دوم از تفسیر راهنما…………………………………………………………………………………………. 54

4-2-8- تفسیر آیه دوم از تفسیر نسیم حیات………………………………………………………………………………… 55

4-2-9- تفسیر آیه دوم و سوم از  مجمع البیان…………………………………………………………………………….. 56

4-2-10- تفسیر آیه دوم و سوم از تفسیر نوین……………………………………………………………………………… 57

4-2-11- تفسیر آیه دوم و سوم از تفسیر المیزان…………………………………………………………………………. 58

4-2-12- تفسیر آیه دوم و سوم از تفسیر نمونه……………………………………………………………………………. 59

4-2-13- تفسیر آیه سوم از تفسیر راهنما……………………………………………………………………………………… 59

4-2-14- تفسیر آیه سوم از تفسیر نسیم حیات……………………………………………………………………………. 60

4-2-15- تفسیر آیه چهارم از تفسیر راهنما………………………………………………………………………………….. 60

4-2-16- تفسیر آیه چهارم از تفسیر نسیم حیات…………………………………………………………………………. 61

4-2-17- تفسیر آیه چهارم از مجمع البیان…………………………………………………………………………………… 62

4-2-18-تفسیر آیه چهارم از تفسیر نوین………………………………………………………………………………………. 62

4-2-19- تفسیر آیه چهارم از تفسیر المیزان…………………………………………………………………………………. 63

4-2-20- تفسیر آیه چهارم از تفسیر نمونه……………………………………………………………………………………. 63

4-2-21- تفسیر آیه پنجم از تفسیر راهنما……………………………………………………………………………………. 64

4-2-22- تفسیر آیه پنجم و ششم از تفسیر نسیم حیات…………………………………………………………….. 65

4-2-23- تفسیر آیه پنجم از مجمع البیان…………………………………………………………………………………….. 66

4-2-24- تفسیر آیه پنجم از تفسیر نوین………………………………………………………………………………………. 66

4-2-25- تفسیر آیه پنجم از تفسیر المیزان………………………………………………………………………………….. 68

4-2-26- تفسیر آیه ششم از تفسیر راهنما……………………………………………………………………………………. 69

4-2-27- تفسیر آیه ششم از مجمع البیان…………………………………………………………………………………….. 70

4-2-28- تفسیر آیه ششم از تفسیر نوین………………………………………………………………………………………. 72

4-2-29- تفسیر آیه ششم از تفسیر المیزان………………………………………………………………………………….. 74

4-2-30- تفسیر آیه پنجم و ششم از تفسیر نمونه……………………………………………………………………….. 74

4-2-31- تفسیر آیه هفتم از تفسیر راهنما……………………………………………………………………………………. 75

4-2-32- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیر مجمع البیان………………………………………………………….. 76

4-2-33- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیر مجمع البیان………………………………………………………….. 78

4-2-34- تفسیر آیه هفتم از تفسیر نوین………………………………………………………………………………………. 79

4-2-35- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیرالمیزان…………………………………………………………………….. 80

4-2-36- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیر نمونه………………………………………………………………………. 81

4-2-37- تفسیر آیه هشتم از تفسیر راهنما………………………………………………………………………………….. 82

4-2-38- تفسیر آیه هشتم از تفسیر نوین……………………………………………………………………………………… 83

فصل پنجم: تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO….. 85

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

5-2- تحلیل آیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………… 86

5-2-1- سؤال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 86

5-2-2- سؤآل دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 87

5-2-3- سؤال سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-2-4- سؤال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 91

5-2-5- سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 96

5-2-6- وجه اول منشور تربیتی، مدیریتی……………………………………………………………………………………… 97

5-3- تحلیل آیات دوم و سوم…………………………………………………………………………………………………………… 97

5-3-1- سؤال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 97

5-3-2- سؤال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 98

5-3-3- سؤال سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 98

5-3-4- سؤال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..100

5-3-5- سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 102

5-3-6- وجه دوم منشور تربیتی مدیریتی………………………………………………………………………………………. 103

5-4- تحلیل آیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………… 103

5-4-1- سؤال اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………103

5-4-2- سؤال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 103

5-4-3- سؤال سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 104

5-4-4- سؤال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 105

5-4-5- سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 106

5-4-6- وجه سوم منشور تربیتی مدیریتی…………………………………………………………………………………….. 107

5-5- تحلیل آیات پنجم و ششم………………………………………………………………………………………………………. 107

5-5-1- سؤال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 107

5-5-2- سؤال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 108

5-5-3- سؤال سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 108

5-5-4- سؤال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 109

5-5-5- سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 111

5-5-6- وجه چهارم منشور تربیتی مدیریتی………………………………………………………………………………….. 112

5-6- تحلیل آیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………….. 112

5-6-1- سؤال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 112

5-6-2- سؤال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 113

5-6-3- سؤال سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 114

5-6-4- سؤال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 114

5-6-5- سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 117

5-6-6- وجه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 118

5-7- تحلیل آیه هشتم……………………………………………………………………………………………………………………… 118

5-7-1- سؤال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 118

5-7-2- سؤال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 118

5-7-3- سؤال سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 120

5-7-4- سؤال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 121

5-7-5- سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 122

5-7-6- وجه ششم منشور تربیتی مدیریتی…………………………………………………………………………………… 125

5-8- منشور تربیتی مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………. 126

5-9- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 127

5-10- پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 127

5-10-1- پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………….. 127

5-10-2- پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………. 127

منابع……………………………………………………………………………………………………………….. 128

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر ، تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی – سیستمی  CIPPO  به منظورتدوین منشور تربیتی ، مدیریتی جهت استفاده مدیران دستگاه آموزش وپرورش بوده است .

این پژوهش باهدف کاربردی و روش توصیفی ، اسنادی انجام گرفته است.

دراین تحقیق تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی-سیستمیCIPPO با  بهره گیری از نظرات علمای دین، مورخان و مفسران علوم قرآنی صورت گرفته که در پایان موفق به تدوین منشورتربیتی مدیریتی جهت استفاده مدیران دستگاه آموزش وپرورش گردیدیم.

 

کلید واژه ها:  سوره مبارکه انشراح- مدل ارزشیابی- سیستمیCIPPO-منشور تربیتی،

مدیریتی- دستگاه آموزش وپرورش


برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 21:22 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی بر اساس مهارت های فراشناخت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد چالوس

عنوان : تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی بر اساس مهارت های فراشناخت

مشاور پایان نامه :

دکتر محمد غفاری

استاد راهنما : 

دکتر خزائی

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف کلی پژوهش تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی بر اساس مهارت های فراشناخت می باشد. روش پژوهش توصیفی و در اصل یک پژوهش ” تحلیل محتوایی ” است. جامعه آماری تحقیق، کتاب درسی تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی و واحدهای تحلیل کلیه متون، تصاویر، فعالیت های کلاسی و پرسش ها می باشند. ابزار تحقیق را چک لیست تدوین شده توسط محقق تشکیل می دهد که دارای 3 مؤلفه اصلی و 13مؤلفه فرعی می باشد که طبق آن محتوای کتاب ها کدگذاری شده و اطلاعات جمع آوری شده در جداول جداگانه و برای هر درس و هر دو کتاب تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی انجام پذیرفته است. تحلیل نهایی این تحقیق که بیانگر میزان و اهمیت مؤلفه های فراشناخت در محتوای کتاب هاست، از طریق آمار توصیفی صورت گرفته است. در یک تحلیل کلی مشخص گردید که از بین مؤلفه های اصلی و فرعی فراشناخت در کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی در بخش جغرافیا، پردازش اطلاعات و دانش تکلیف؛ در بخش تاریخ، دانش تکلیف و پردازش اطلاعات و در بخش مدنی، دانش تکلیف و دانش خود در محتوای کتاب مذکور از اثر بخشی بیشتری برخوردار بودند و در کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی در بخش جغرافیا، تاریخ و مدنی مؤلفه های دانش تکلیف و پردازش از اثر بخشی بیشتری برخوردار بودند. و همچنین  مؤلفه های اضطراب، الگوسازی، انتخاب ایده اصلی، نگرش و انگیزش از کمترین اثر بخشی برخوردار بوده اند.

کلیدواژه ها: تحلیل محتوا، کتاب تعلیمات اجتماعی،  مهارت فراشناخت

 • مقدمه

نظام های تعلیم و تربیت حتی دوره های تاریخی از راه ها، روش ها و ابزار و وسایل مختلف، معانی، مفاهیم، افکار، ارزش ها، مهارت ها، لغات و کلمات و فنون را در قالب موضوعات و محتوای آموزشی به نسل جدید به عنوان محصّل ارائه و منتقل می نماید. کتاب مهم ترین، کهن ترین و شایع ترین وسیله برای آموزش و پرورش است. کتاب های درسی نه تنها عهده دار آموزش اولیه هستند، بلکه به مثابه محرک بیرونی در تربیت اجتماعی افراد، ایجاد انگیزه نسبت به اهداف مختلف فردی و اجتماعی و سوگیری افراد نسبت به هدف های مورد انتظار پذیرش مردم و ایدئولوژی جدید، شکل دادن شخصیت افراد، باورها و فلسفه زندگی، جهان بینی و گرایش افراد، آشنایی با ارزش های اجتماعی، الگوهای عملی، سلسله مراتب نقش ها و راه و رسم زندگی نقش خطیری ایفا می کنند( رستگار،1387).

نظام آموزش فعلی کشور، یک نظام متمرکز و برنامه های درسی آن منحصر به کتاب درسی است که در کل کشور استفاده می شود (مشایخ، 1375). این در حالی است که با توجه به وسعت کشور، تنوع و تعدد اقوام و گونه های جمعیتی و مشکلات ناشی از آن ( مثل دو زبانه بودن شاگردان)، رشد سریع علوم و تکنولوژی، تغییر سریع در هنجارها و ارزش های اجتماعی، ضرورت دارد که کتاب های درسی با دقّت کافی و تا حد امکان، عاری از هر عیب و نقص و مطابق با اهداف تعیین شده و اصول علمی تألیف گردد؛ در این مورد، بررسی محتوای کتاب های درسی می تواند به روشن شدن مسئله کمک کند و نقاط قوت و ضعف احتمالی محتوا، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی در اختیار مدیران و برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درسی قرار دهد (یارمحمدیان، 1377). یکی از روش های مناسب برای بررسی محتوای کتاب های درسی، روش تحلیل محتواست. تحلیل محتوا، محتوای واقعی یک پیام کلامی و یا غیر کلامی، عوامل تعیین کننده و آثار پیام را بررسی می کند (کوی[1]، 1981).

از طرف دیگر، لوی[2] (1999؛ به نقل از مشایخ، 1375) معتقد است اصطلاح محتوای برنامه ی درسی نه تنها به قسمت ها و قطعه های سازمان یافته ای که به گونه ای منظم، یک رشته علمی را تشکیل می دهند، اطلاق می شود، بلکه شامل وقایع و پدیده هایی که به نحوی، با رشته های مختلف علمی  ارتباط دارند نیز می شود.

فتحی واجارگاه (1384) معتقد است از لحاظ علمی، در برنامه ریزی درسی، حداقل دو نوع محتوا را در هر درس می توان شناسایی کرد:

 1. محتوای مکتوب که همان کتاب های درسی مورد مطالعه است.
 2. محتوای شفاهی مثل توضیحات معلم و تدریس وی در کلاس درس

ماهیت تصمیماتی که درباره ی محتوای برنامه درسی گرفته می شود، پیچیدگی خاصی دارد و تحت تأثیر عوامل و پارامترهای مختلفی است؛ مثلاً جنبه ی نظری (علمی)، جنبه ی اجتماعی و فرهنگی، جنبه ی سیاسی و جنبه ی فردی در انتخاب محتوا؛ یکی از کاربردهای تحلیل محتوای کتاب درسی، تعیین میزان تناسب و همخوانی محتوا با هدف های برنامه درسی است. تحلیل کتاب درسی که با این تعبیر نوعی ارزشیابی از کتاب درسی می تواند تلقی شود، دو بعد صوری و عقلانی دارد:

 1. تحلیل صوری کتاب درسی: با توجه به این که کتاب درسی عنصری اساسی در برنامه درسی است، در صورت جذاب و رنگی بودن، داشتن طراحی مناسب، خط زیبا با فواصل مناسب و کاغذ خوب، امکان یادگیری افزایش می یابد. برای افزایش جذابیت کتاب های درسی توجه یکسان و متعادل به عواملی همچون نژادها، اقلیت ها، مذهب ها، جنسیت، مشاغل و طبقات اجتماعی لازم است. در این بعد از تحلیل کتاب درسی به عوامل ظاهری محتوا همچون مواردی که اشاره شد، توجه شده و تحلیل گر این موارد را بررسی می کند.
 2. تحلیل عقلانی کتاب درسی: این بعد، اهمیت فراوانی در تحلیل یا ارزشیابی کتاب درسی دارد. در این زمینه می توان از تناسب محتوا با سطح رشد عمومی دانش آموزان در گروه سنی، تناسب محتوا با ساختار دانش و سطح رشد شاگردان و تناسب محتوا با تجربیات قبلی و یا علایق و انگیزه های دانش آموزان نام برد (یارمحمدیان، 1377)؛ لذا مسئله اساسی این مطالعه این است که ضمن تعریف و تبیین مفهوم تحلیل محتوای کتاب درسی، ویژگی ها و مراحل تحلیل محتوا، به تشریح مهم ترین مدل ها، تکنیک ها و روش های تحلیل محتوا می پردازد ( به نقل از جعفری هرندی و همکاران، 1387).


برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 21:20 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی

گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 

موضوع:

تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی

 

استاد راهنما:

دکتر: حجت صفار حیدری

 

استاد مشاور:
دکتر: مهدی خبازی

 

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پژوهش به ‌منظور تحلیل محتوای مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم و با هدف ارائه یک مدل از نظام اخلاقی تربیتی آموزشی بر اساس مفاهیم  اخلاقی قرآن انجام گرفته است.

در این مطالعه برای بررسی داده‌ها از روش توصیفی، تحلیلی و استنتاجی استفاده شده است و سپس به روش کمی تفکیک و دسته بندی آیات، سنجش فراوانی واژگان کلیدی انجام شده است و با فن تحلیل محتوای کیفی مضامین و مفاهیم، نقاط تمرکز و جهت گیری هر کدام از عبارات و آیات با استفاده از تفسیر المیزان استخراج شده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد قرآن کریم به همه ی ابعاد اخلاق فردی، اجتماعی و زیست محیطی توجه دارد، بنابراین برای دستیابی به اخلاقی صحیح و کارآمد، می توان از قرآن کریم الگو گرفت و همچنین اخلاقی کردن انسان ها از دغدغه‌های اصلی هر نظام تربیتی و آموزشی است. بهتر است که تربیت اخلاقی متناسب با  اهداف، مبانی و روش های برگرفته از دین مبین اسلام عرضه گردد که اصلی ترین هدف تربیتی آن قرب به خدا می باشد و مطابق با این آموزه ها، مبانی توحید، فطرت، اختیار، معرفت‌پذیری انسان تبیین گردید و با توجه به این مبانی روش های تربیتی تعیین شده شامل: روش حبّ عبودی، روش موعظه و نصیحت، روش الگوسازی با بیان داستان و مثال، روش پرسش و پاسخ، امر به معروف و نهی از منکر، روش مواجه شدن با نتایج اعمال، روش تکلیف به اندازه توان، روش ایجاد انگیزه، روش تفکر و مطالعه، روش تشویق و تنبیه می باشد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به بیشتر و گسترده‌تر شدن موانع، راه تربیت اخلاقی مشکل تر شده است که با الگوگیری از مفاهیم اخلاقی قرآن و اجرای راهکارهای درست تربیتی آن می‌توان به اهداف متعالی تربیت اخلاقی دست‌یافت.

واژگان کلیدی: مضامین اخلاقی، قرآن کریم، نظام تربیتی اخلاقی

فهرست

           عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1.1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

2.1 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

3.1 اهمیت و ضرورت مساله…………………………………………………………………………………………………………………… 6

4.1 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

5.1 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

6.1 تعریف اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1.6.1 اخلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.6.1 قرآن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.6.1 تربیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

4.6.1 نظام تربیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

5.6.1 تربیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

1.2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2.2 تعریف مفهوم اخلاق………………………………………………………………………………………………………………………… 11

3.2 دیدگاه ها و مکاتب موجود در مورد اخلاق …………………………………………………………………………………… 12

3.2. 1 اخلاق توصیفى……………………………………………………………………………………………………………………………. 12

3.2. 2 اخلاق هنجارى یا دستورى………………………………………………………………………………………………………… 13

3.2. 2. 1 دیدگاه‏ها و نظریات غایت‏گرایانه ………………………………………………………………………………………….. 14

3.2. 2. 1.1کورتالیسم …………………………………………………………………………………………………………………………. 14

3.2. 2. 1.2 اپیکوریسم…………………………………………………………………………………………………………………………. 15

3.2. 2. 1.3مکتب جرمی بنتام…………………………………………………………………………………………………………….. 15

3.2. 2. 1.4مکتب استوارت میل………………………………………………………………………………………………………….. 16

3.2. 2. 1.5مکتب کمال گرایی فریدریش نیچه………………………………………………………………………………….. 16

3.2. 2. 2 دیدگاه‏ها و نظریات وظیفه‏گرایانه…………………………………………………………………………………………. 17

3.2. 2. 2. 1 مکتب کانت……………………………………………………………………………………………………………………… 17

3.2. 3 فرا اخلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3.2. 3 .1 طبیعت‏گرایی اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………. 18

3.2. 3 .2 غیرطبیعت‏گرایی اخلاقی (یا شهودگرایی)………………………………………………………………………….. 18

3.2. 3 .3 غیر شناخت‏گرایی اخلاقی‏ (یاعاطفه‏گرایى)…………………………………………………………………………. 19

4.2 دیدگاه صاحب نظران در مورد اخلاق…………………………………………………………………………………………….. 19

5.2 دیدگاه صاحب نظران مسلمان راجع به اخلاق………………………………………………………………………………. 21

 1. 6 اخلاق دینی، دین، پشتوانه اخلاق…………………………………………………………………………………………………. 25
 2. 7 نظام تربیتی اخلاق قرآنی………………………………………………………………………………………………………………. 26

8.2 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

1.8.2 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………… 28

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1.3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2.3 روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 32

3.3 جامعه آماری و نمونه………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3 .4 ابزار جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………… 33

 1. 5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 34

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

1.4 .مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2.4 پرسش اول تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2.4. 1 مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کدامند؟……………………………………………………………………………. 37

1.2.4. 1 اخلاق فردی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

1.1.1.2.4 خودشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2.1.1.2.4 کار و تلاش …………………………………………………………………………………………………………………………. 44

3.1.1.2.4 سلامت جسم و تن ……………………………………………………………………………………………………………. 47

1.2.4. 2 اخلاق اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………. 50

1.2.1.2.4 پدر و مادر…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2.2.1.2.4 همسر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

3.2.1.2.4 فرزندان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

4.2.1.2.4 معلم و راهنما………………………………………………………………………………………………………………………. 56

5.2.1.2.4 شاگردان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

6.2.1.2.4 ایتام………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

7.2.1.2.4 مستمندان و مستضعفان……………………………………………………………………………………………………… 61

8.2.1.2.4 همسایگان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

9.2.1.2.4 دشمنان و مشرکان………………………………………………………………………………………………………………. 65

10.2.1.2.4 منافقین……………………………………………………………………………………………………………………………… 57

1.2.4. 3 اخلاق محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………….. 68

1.3.1.2.4 طبیعت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

2.2.4 پرسش دوم تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 72

1.2.2.4 مبانی هستی شناختی و انسان شناختی …………………………………………………………………………….. 72

3.2.4 پرسش سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 76

3.2.4 .1 اهداف تربیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………… 77

1.1.3.2.4 هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

2.1.3.2.4 اهداف جزیی………………………………………………………………………………………………………………………… 78

1.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق فردی………………………………………………………………………………………………… 78

2.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق اجتماعی………………………………………………………………………………………….. 78

3.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق زیست محیطی………………………………………………………………………………… 79

2.3.2.4 مبانی تربیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………… 80

1.2.3.2.4 توحید…………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

2.2.3.2.4 فطرت ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3.2.3.2.4 اختیار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

4.2.3.2.4 معرفت پذیری انسان……………………………………………………………………………………………………………. 83

3.3.2.4 شیوه‌های تربیت اخلاقی در قرآن…………………………………………………………………………………………… 84

1.3.3.2.4 روش حبّ عبودی……………………………………………………………………………………………………………….. 84

2.3.3.2.4 روش موعظه و نصیحت………………………………………………………………………………………………………. 85

3.3.3.2.4 روش الگوسازی با بیان داستان و مثال………………………………………………………………………………. 86

4.3.3.2.4 روش پرسش و پاسخ…………………………………………………………………………………………………………… 87

5.3.3.2.4 امر به معروف و نهی از منکر…………………………………………………………………………………………………. 88

6.3.3.2.4 روش مواجه شدن با نتایج اعمال………………………………………………………………………………………….. 88

7.3.3.2.4 روش تکلیف به اندازه توان…………………………………………………………………………………………………….. 89

8.3.3.2.4 روش ایجاد انگیزه…………………………………………………………………………………………………………………… 90

9.3.3.2.4 روش تفکر و مطالعه……………………………………………………………………………………………………………….. 91

10.3.3.2.4 روش تشویق و تنبیه………………………………………………………………………………………………………… 92

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها

1.5  مروری بر یافته‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 95

1.1.5  مرور یافته‌های پرسش اول…………………………………………………………………………………………………………. 95

2.1.5 مرور یافته‌های پرسش دوم………………………………………………………………………………………………………….. 96

3.1.5  مرور یافته‌های پرسش سوم……………………………………………………………………………………………………….. 97

2.5  بحث و گفتگو…………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

3.5  محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 100

4.5  پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 101

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول4-1 فراوانی شاخصهای اخلاق فردی……………………………………………………………………………………………. 70

جدول 4-2 فراوانی شاخصهای اخلاق اجتماعی……………………………………………………………………………………. 71

جدول 4-3 فراوانی شاخصهای اخلاق محیط زیست…………………………………………………………………………….. 71

. مقدمه

قرآن، بی شک کتاب بزرگ اخلاقی است و یکی از اهداف اصلی اش اصلاح و تکامل اخلاق بشر می باشد،    آموزه های نظری وعملی این کتاب آسمانی، که سندی الهی و گنجینه ی معارف و اخلاق است، نظامی     می سازد که در آن، هرکس به انسان کامل اخلاقی تبدیل می شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 21:16 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر
( تعداد کل: 35 )
   1      2     3     4     5      ...      7   >>
صفحات